Header

แผนกจักษุ

คลินิกจักษุ | โรงพยาบาลพิษณุเวช

ให้บริการดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับตา การตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ โดยทีมจักษุแพทย์ ให้การรักษาทางยาและการผ่าตัดจากจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์  รวมทั้งมีเครื่องมือเทคโนโลยีในการตรวจรักษาที่มีคุณภาพและทันสมัย

การบริการตรวจวินิจฉัย

  • วินิจฉัยความผิดปกติเกี่ยวกับตา
  • วัดระดับการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์
  • วัดสายตา ความโค้งกระจกตา และความดันลูกตา
  • ตรวจจอประสาทตา
  • วัดลานสายตาตรวจต้อหินอย่างละเอียดถึงชั้นประสาทตา (CTVF)
  • การใช้กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดไม่ขยายม่านตา
  • Packageผ่าตัดสลายต้อกระจกเลนส์ชนิดนิ่มพับได้แบบมองระยะไกลและระยะกลาง(Tecnis Eyhance)
  • ผ่าตัดกุ้งยิง

สถานที่

ชั้น 1

เวลาทำการ

08:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

042 092 888

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม